Daily Archives: Mei 27, 2016

De drie werelden van het adventisme

Wie momenteel de digitale uitgave van de Adventist Review regelmatig bekijkt ziet dat momenteel de focus vooral is op Afrika en meer in het bijzonder op Rwanda. Er is daar een grootscheepse evangelisatiecampagne gaande waarbij ook een aantal leiders van de betreffende divisie en van de Generale Conferentie een aantal weken meewerken. Een week geleden werden al bijna 30.000 personen gedoopt. Dit komende weekend verwacht men dat daar nog zo’n 70.000 bij zullen komen. Dat betekent dat de kerk in  Rwanda door deze actie met zo’n vijftien procent groeit, van rond 700.000 naar 800.000 leden. Onlangs werden in Zimbabwe in een soortgelijke actie zo’n 35.000 mensen aan de kerk toegevoegd. Volgens Afrikaanse kerkelijke leiders is dit een resultaat dat elders in Oost- en Centraal-Afrika kan worden gedupliceerd.

[Ik laat nu maar even in het midden of al die nieuwe leden op de hoogte zijn van alle achtentwintig Fundamentele Geloofspunten, of dat dit alleen maar een eis is die  door de kerkelijke leiding voor het Westenwordt gehanteerd.]

De onstuimige groei van de kerk in Afrika (en sommige andere gebieden) steekt schril af bij die in de meeste landen in de westerse wereld. Als er daar al sprake is van netto groei, dan wordt die hoofdzakelijk veroorzaakt door migratie uit ontwikkelingslanden. Soms krijg ik wel eens de indruk dat vooral de kerk in Europa eigenlijk internationaal nog maar weinig meetelt. Voor de leiders van de GC ligt de toekomst van de kerk niet in het vaak lastige Europa. En laten we eerlijk zijn: de rol van het Europese adventisme wordt binnen het raamwerk van de wereldkerk steeds onbelangrijker, als we bedenken dat in een enkele evangeliesatieactie in Afrika meer leden bij de kerk komen dan het aantal leden in de gehele Trans-Europese Divisie.

Hoe dan ook, je kunt haast niet aan de indruk ontkomen dat de wereldwijde Adventkerk zo langzamerhand bestaat uit een grote, snel groeiende kerk in het ‘Zuiden’ tegenover een kleine, stagnerende kerk in het ‘Noorden’. Maar ik ben de afgelopen maanden steeds nadrukkelijk met mijn neus op het feit gedrukt dat er naast de twee adventistische werelden nog een derde adventistisch wereldje is: die van de mensen die zich ‘in de marges’ van de kerk bevinden. In de afgelopen maanden heb ik veel energie gestoken in een boek dat zich speciaal richt tot adventisten die het niet meer zo zien zitten met hun kerk en moeite hebben met recente trends in de kerk, zoals het inzegenen van vrouwen en de formulering van sommige geloofspunten. Ik heb daarbij met heel veel mensen contact gehad. Een flink aantal heb ik gevraagd het manuscript te lezen en commentaar te geven. Herhaaldelijk kreeg ik te horen: ‘Ik behoor eigenlijk ook bij je doelgroep!’

Het wordt me steeds duidelijk (ook nadat ik een paar weken geleden een blog aan dit project wijdde) dat dit boek van belang is en dat de doelgroep veel groter is dan ik aanvankelijk dacht. Ik hoop dat ik in staat zal blijken te zijn mijn geloofsgenoten ‘in de marges’ van de kerk een hart onder de riem te steken en vooral misschien kan verwoorden wat voor velen grotendeels gevoelens van onbehagen zijn die ze niet zo goed kunnen beschrijven.

De Engelse versie van het boek is in de laatste fase. Momenteel is het manuscript bij de firma die de lay-out verzorgt, alvorens het via de uitgever naar drukker kan. Het doel is dat het boek rond 1 augustus als paperback en als e-book verschijnt. De Nederlandstalige uitgave volgt 2-3 maanden later. Er wordt op dit moment al gewerkt aan een Franse en Russische editie. Mogelijk zullen meer talen volgen.

Het zou een ramp voor de kerk betekenen als bij alle succes in het ‘Zuiden’ de aandacht voor de kerk in het ‘Noorden’ verslapt. En het zou ronduit tragisch zijn als die derde adventistische wereld—die van ‘de mensen in de marges’ min of meer ongemerkt steeds verder van de kerk wegdrijft. Want meer dan ooit heeft de kerk ook mensen nodig die vragen durven stellen en ruiterlijk willen toegeven dat zij nog lang niet alle antwoorden kennen. Ik hoop dat ik nog een aantal jaren een flink stuk van mijn energie kan steken in deze ‘ministry’ voor de mensen ‘in de marges’!