Daily Archives: Februari 4, 2020

Het Coronavirus – ‘een teken des tijds’?

Op het moment dat ik deze blog schrijf zijn al meer dan 400 mensen in China aan het Coronavirus bezweken en zijn er meer dan 20.000 gevallen van besmettinggemeld. In Nederland is het virus nog niet opgedoken, maar vandaag werd bekend dat een van de Belgen die uit Wuhan zijn geëvacueerd het virus heeft meegenomen. De wereldgezondheidsorganisatie neemt de zaak ernstig op en alom wordt er rekening mee gehouden dat de ziekte zich zal uitbreiden en nog wereldwijd veel slachtoffers zal vergen.

Veel lezers van het Matteüs evangelie zullen onwillekeurig moeten denken aan de woorden van Jezus in het vierentwintigste hoofdstuk, waarin hij voorzegt dat er allerlei rampen gaan komen voordat de wederkomst plaatsvindt. Als een van de rampspoeden wordt in de Statenvertaling melding gemaakt van ‘pestilentiën’ (vers 7). De Herstelde Statenvertaling vertaalt dit als ‘besmettelijke ziekten’. In de nieuwere Nederlandse bijbelvertalingen wordt dit aspect van de zgn. ‘tekenen der tijden’ niet apart vermeld. De Engelse King James Version noemt ook de ‘pestilences” die gaan komen, terwijl meer recente Engelse vertalingen dit aspect ook niet expliciet vermelden. Mijn kennis van het nieuwtestamentisch Grieks is nog net voldoende om in mijn Griekse Nieuwe Testament te ontdekken dat de nieuwere vertalingen correct zijn.
Maar, hoe dan ook, het coronavirus is een ernstig probleem en door de enorme globalisering is het gevaar van wereldwijde verspreiding uiteraard sterk toegenomen. Maar is het een teken van het naderend einde?

En wat te zeggen van de Brexit? Is het een vervulling van de laatste fase van de profetie van het beeld waarvan Koning Nebukadnezar droomde? Zien we voor onze ogen dat de ‘koninkrijken’ die op het grondgebied van het Romeinse Rijk ontstonden geen blijvende eenheid zullen vormen, zoals de profetie voorspelde? En wat te zeggen van de politieke spanningen en de vele oorlogen en van de oorlogsdreiging die steeds weer voelbaar wordt? En van de aardbevingen waarvan we steeds horen? Daarbij denk ik dan niet zozeer aan de herhaaldelijke aardschokken in de provincie Groningen, hoe vervelend die ook zijn, maar aan bevingen die voorbij ‘zeven’ op de Richterschaal gaan.

Zijn het allemaal ‘tekenen der tijden”? Voor sommigen is dat ongetwijfeld zo. Als ze deze dingen zien, dan kan het, zo concluderen zij, niet lang meer duren. Dan staat de komst van Christus voor de deur, misschien nog tijdens hun leven! Anderen halen hun schouders op en wijzen erop dat er altijd vreselijke rampen hebben plaatsgevonden. In de afgelopen dagen heb ik herhaaldelijk de vergelijking horen maken tussen het Coronavirus en de Spaanse Griep. Aan die epidemie in de jaren 1918-1919 zijn tenminste twintig miljoen mensen gestorven. Sommige historici denken dat er zelfs zo’n honderd miljoen doden waren.

Het is belangrijk om een en ander in een deugdelijk bijbels kader te plaatsen. Uit het Nieuwe Testament blijkt dat de ‘eindtijd’ de periode is tussen de eerste en de tweede komst van Christus. En gedurende die gehele periode zijn er steeds ‘tekenen’ die ons eraan herinneren dat er een eind gaat komen aan de geschiedenis. We zitten in de laatste fase. In het Grieks wordt het woord ‘semeion’ gebruikt. Dat wordt over het algemeen met ‘teken’ vertaald. Het is echter geen wonderteken. Daar heeft het Grieks een ander woord voor. Misschien is het woord ‘signaal’ nog de beste weergave. Er zijn steeds signalen geweest dat de tijd niet altijd maar gaat voortduren. En die signalen zijn er ook in onze tijd en het is belangrijk dat we ze als zodanig herkennen.

Sommigen zullen zeggen: Maar die eindtijd duurt dan toch wel erg lang—-nu al zo’n tweeduizend jaar. Ja, dat lijkt wel lang, als we tenminste uitgaan van een begin van deze wereld in een betrekkelijk kort verleden, misschien 6.000 tot 10.000 jaar terug. Voor degenen (en daar reken ik mijzelf ook bij) die het begin, toen God zijn scheppingsproces in beweging zette, mogelijk veel verder in het verleden zien, is een eindtijd van 2.000 jaar een relatief korte tijd—-zeker in goddelijk perspectief. Maar hoe we daar ook over mogen denken, de ‘signalen’ blijven ons er steeds aan herinneren dat er een einde komt aan de geschiedenis en dat de belofte van een nieuwe wereld werkelijkheid gaat worden.