Verschillen

 

Ik ben er zeker van dat volgende week donderdag weer keurig mijn kerkelijk pensioen wordt bijgeschreven. Als ik zo terugkijk kan ik niet anders zeggen dan dat het kerkelijk systeem wat dat betreft uitstekend functioneert.  De Adventkerk zorgt goed voor de mensen die bij haar in dienst zijn of in dienst zijn geweest.

Natuurlijk zou het plezierig zijn als er financiële ruimte is om—ook in de komende jaren—de salarissen voor predikanten en de pensioenen voor emeriti ten minste op het huidige peil te houden. Maar, geen geklaag! In de loop van de jaren is er veel verbeterd.  Toen ik in het begin van de jaren zestig mijn stageperiode in Amsterdam doorliep ontving ik aanvankelijk 299 gulden per maand. Na enkele maanden werd dat 360 gulden. Daarbij moet worden aangetekend dat ik ook op kosten van de kerk een fiets mocht kopen en de stalling vergoed kreeg.  Toen ik als hulppredikant werd aangesteld was inmiddels het salaris een kleine 600 gulden geworden.  Het kerkelijk salaris is nooit riant geworden, maar wel heel fatsoenlijk. En in vergelijking met bijvoorbeeld de predikanten van de PKN slaat de Adventkerk geen slecht figuur, al zijn de beloningen ‘bij ons’ wel heel wat ‘platter’. Er zit een behoorlijk verschil tussen wat een beginnende PKN predikant verdient en het bedrag waarmee hij na 40 jaar eindigt. Dat verschil is bij de Adventkerk veel minder groot.  Ook is er niet veel verschil tussen wat een ‘gewone’ predikant verdient en het bedrag dat iemand die wat ‘hoger’ in de hiërarchie is beland op zijn bankrekening krijgt bijgeschreven.  Als algemeen secretaris van de Trans-Europese Divisie en later als voorzitter van de Nederlandse Unie ontving ik slechts 12 procent toeslag vanwege de bestuurlijke taak die ik had.

Er is binnen de Adventkerk een tendens bespeurbaar om de verschillen in salariëring van predikanten in gemeenten en predikanten in buitengewone dienst wat te vergroten. Ik heb de argumenten die daarvoor zouden pleiten gehoord, maar ze hebben mij niet kunnen overtuigen.  De traditie om verschillende soorten werk ongeveer op hetzelfde niveau te belonen onderstreept de, mijns inziens, terechte gedachte dat alle soorten kerkelijk werk een gelijke inzet vereisen en om een zelfde mate van kundigheid vragen.

Ik wist natuurlijk al heel lang dat het niet mogelijk is om binnen allerlei instituten iedereen te belonen volgens een schaal die afgeleid is van de salarisschaal voor predikanten. Dat je bijvoorbeeld medische specialisten in adventistische ziekenhuizen (die veelal geen kerklid zijn) in onze westerse wereld niet met een predikantensalaris naar huis kunt laten gaan, ligt nogal voor de hand. Maar binnen de Amerikaanse Advent-ziekenhuizen is toch wel een situatie ontstaan die menigeen de wenkbrauwen zal doen fronsen.  Het onafhankelijke adventistische tijdschrift Adventist Today heeft een bewonderenswaardig staaltje van onderzoeksjournalist geleverd. In het voorjaarsnummer dat ongeveer een maand geleden verscheen wordt uit de doeken gedaan hoeveel de topbestuurders verdienen in Amerikaanse medische instellingen die onder de kerkelijke paraplu vallen. Elk van de ca. vijftig hoogst betaalde leidinggevenden verdienden vorige jaar gemiddeld ruim 1,3 miljoen dollar!

Ik weet niet of het bekende argument (dat we ook in de Nederlandse bankenwereld zo vaak horen), dat je genoeg moet betalen om de vereiste kwaliteit in huis te krijgen, hier opgeld doet, maar in elk geval is deze situatie wel heel ver verwijderd geraakt van het adventistische ideaal dat allen, ongeacht hun functie in ongeachte welke instelling, een salaris ontvangen dat is afgeleid van de schaal voor predikanten. Misschien is de tijd gekomen om deze grote en specialistische instellingen organisatorisch geheel los te maken van de kerk. Het zijn ziekenhuizen geworden met een groot percentage niet-adventistische personeel, die vaak nauw moeten samenwerken met andere medische instellingen en binnen een bepaalde regio hun zorg verlenen.

Niemand in de kerk hoeft zich overigens af te vragen of zijn giften deels gebruikt worden voor bovengenoemde mammoet-salarissen. Die worden betaald uit de inkomsten van het betreffende ziekenhuis.

En het blijft een geruststellende gedachte dat in de kerk de leiders op de diverse niveaus over het algemeen nog steeds bereid zijn hun vaak enorm zware taak te vervullen voor een matige beloning. Zo was het jaarinkomen van de voorzitter van de generale conferentie in 2011 (salaris en alle belastbare kostenvergoedingen inbegrepen) 87,008 dollar (rond 68.000 euro).

Hoe dan ook:  ik ben bij voorbaat dankbaar aan de penningmeester van de Nederlandse Adventkerk die me over zes dagen weer mijn maandelijkse pensioen zal overmaken. En daarbij vergeet ik nimmer dat het uiteindelijk de gulle kerkleden zijn die dat steeds mogelijk maken.