Hulp bij de studie van de Openbaring

Tijdens het eerste kwartaal van 2019 bestuderen de adventisten overal ter wereld het boek Openbaring. De studiegids voor de wekelijkse bijbelstudie voor de periode van januari tot en met maart is geschreven door Dr. Ranko Stevanović, een van de leidende experts binnen de Adventkerk op dit terrein. Nadat een auteur zijn/haar manuscript voor een studiegids heeft ingeleverd wordt het door twee commissies zorgvuldig bekeken, voordat de eindredactie plaatsvindt en het manuscript naar de uitgeverijen wordt gestuurd waar de vertaling in tientallen verschillende talen plaatsvindt. Di proces werd ook gevolgd toen Stevanović zijn werk had voltooid. Maar vervolgens gebeurde er iets onverwachts. De uitgeverijen ontvingen het bericht dat een groot aantal wijzigingen nodig waren, omdat het manuscript “ernstige fouten” bevatte. En daarna werd, in het allerlaatste stadium nog een andere versie van de tekst voor de studiegids gestuurd met “belangrijke correcties van een groot aantal fouten op veel plaatsen in het manuscript.”

Deze gang van zaken deed heel veel wenkbrauwen fronsen bij degenen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de edities in een reeks van andere talen. Zij vroegen zich af wast er precies gebeurde. Kennelijk vertrouwde men een van de meest vooraanstaande deskundigen wat betreft het boek Openbaring voldoende om hem te vragen deze studiegids te schrijven, en kennelijk waren de met zorg geselecteerde leden van de twee leescommissie ook tevreden met wat zij in handen kregen. Maar toen kwam de kerkelijk leiding in actie om ervoor te zorgen dat de “fouten” die zij “overal in het manuscript” ontdekten zouden worden “gecorrigeerd,” zodat de studiegids volledig zou aansluiten bij de traditionele interpretaties en nieuwe ideeën geen kans zouden krijgen. De belangrijkste focus van deze correcties was ervoor te zorgen dat het boekje een strikt historicistische benadering zou aanhouden en dat de traditionele kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk in alle hevigheid zou worden gehandhaafd.

Een vriend van mij, Werner Lange, vond de zaak zorgwekkend genoeg om een belangrijk project te starten. Werner was voor zijn pensionering de boek-redacteur van het Duitse adventistische uitgevershuis. Hij heeft een aantal boeken van Jon Paulien over de Openbaring geredigeerd. Onlangs heeft hij diens opmerkingen bij Openbaring 12-14 in het Duits vertaald. Die zijn in boekvorm verschenen onder de titel: Der letzte Kampf.

Hij heeft nu het initiatief genomen tot een project dat Revelation DIY (Do it yourself) als naam heeft meegekregen. Zijn doel is om zoveel mogelijk kerkleden ervan bewust te maken dat de uitleg van het boek Openbaring niet voor altijd in beton is gegoten. De “pioniers” van de Adventbeweging hebben een fantastisch werk gedaan om dit bijbelboek uit te leggen op een manier die het relevant maakte voor hun tijdgenoten en veel van wat zij schreven heeft nog steeds veel waarde. Maar in de loop der jaren zijn ook nieuwe inzichten ontstaan en het is van groot belang dat deze inzichten de studie die door de officiële studiegids worden aangereikt kunnen aanvullen en verrijken. Helaas werden een aantal van deze inzichten uit de tekst van de studiegids geschrapt. Werner Lange is met de leiders van de Hansa Conferentie in Duitsland overeengekomen dat zijn wekelijkse bijdragen tijdens het komende kwartaal zowel in het Engels als in het Duits op de website van de conferentie zullen worden gepubliceerd (https://hansa.adventisten.de). Adventist Today heeft met enthousiasme de mogelijkheid verwelkomd om wekelijks een verkorte versie van deze artikelen op hun website te publiceren.

Werner gaat geen vers-voor-vers commentaar of een parallelle studiegids leveren. Het is zijn bedoeling de leden van de kerk een benadering te wijzen die hen in staat stelt zelf de betekenis van de visioenen van de profeet Johannes te ontdekken, en te kunnen beoordelen of een bepaalde interpretatie recht doet aan de tekst en het tekstverband. Hij laat zien welke interpretaties een doodlopende weg zijn en geeft daarnaast commentaar bij bepaalde teksten. Hij zou graag zien dat de leden van de kerk niet langer uitsluitend afgaan op wat predikanten en evangelisten zeggen, of op boeken die voor alles een kant-en-klare oplossing bieden. Hij is van mening dat de Openbaring lang niet zo moeilijk is als vaak wordt gedacht—op voorwaarde dat we over het juiste gereedschap beschikken om tot een evenwichtige uitleg te komen.

Het eerste artikel dat al op de site van de Hansa Conferentie staat is de tekst van een preek die heel toepasselijk is voor de kerkdienst op 5 januari (predikanten en andere sprekers kunnen de engelse tekst daarvan bij Werner verkrijgen. Hij is te bereiken via e-mail: lektorat-wernerlange@t-online.de.) Verder is er een artikel over uitgangspunten bij de uitleg van de Openbaring, waarbij de nadruk vooral wordt gelegd op de vraag hoe je de toespelingen op het Oude Testament kunt herkennen en toepassen. De PDF’s kunnen worden gedownload van https://1drv.ms/f/s!Agfvhk0oak34jZBoDxAbbPJKmCC2JQ.

Vanaf 30 december publiceert Adventist Today elke zondag een kort artikel van Werner, waarin hij een aantal aanwijzingen geeft voor de uitleg van de hoofdstukken van de Openbaring die in de studie van die week aan orde zijn en bespreekt hij de gangbare interpretaties. Je kunt elke week een uitgebreider commentaar ontvangen in de vorm van een PDF.

Ik assister Werner met het redigeren van de Engelse tekst. Ik hoop dat zijn werk (en zijn aanzienlijke expertise ten aanzien van het boek Openbaring) veel adventisten tot zegen zal zijn tijdens het eerste kwartaal van 2019. Graag doe ik hierbij een oproep aan de lezers van mijn blog om verdere bekendheid te geven aan de beschikbaarheid van dit studiemateriaal via de sociale media en d.m.v. mond-tot-mond reclame. En misschien zijn er ook lezers die dit materiaal in hun eigen taal willen vertalen. Werner gaat daar graag mee akkoord. Maar hij wil dan wel even horen zodat hij dat ook via de website en op andere manieren kan bekendmaken.

PS. Lezers die de Nederlandse taal machtig zijn zullen mogelijk interesse hebben voor de schriftelijke bijbelcursus die ik enkele jaren geleden schreef over het boek Openbaring. Deze is gratis beschikbaar in digitale vorm bij het ESDA-instituut voor schriftelijke bijbelcursussen. Zie: http://www.esda-instituut.nl/lessen/?frontAction=singleCursus&cursusID=6