Verhoogt veganist-zijn je kans op eeuwig behoud?

Een artikel in het maartnummer van het Amerikaanse tijdschrift Christianity Today trok mijn aandacht vanwege de titel: “Veel adventisten in Azië en Afrika geloven dat je veganist moet zijn om te worden gered.” Vaak dekt de titel niet helemaal de inhoud van een artikel en dat is in dit geval ook zo. Maar de titel “triggerde” me voldoende om na te gaan waar de schrijver van dit artikel haar informatie aan ontleende. Dat blijkt een studie te zijn van dr. Duane C. McBride, die sinds 1986 als onderzoeker en docent verbonden is aan de afdeling voor gedragswetenschappen van de adventistische Andrews University in Berrien Springs (Michigan, VS).

Wie het gehele rapport, dat kort geleden werd gepubliceerd en zo’n zestig bladzijden beslaat, wil lezen, verwijs ik naar het internet waar je het gemakkelijk kunt vinden. McBride wilde onderzoeken hoe de leden van de Adventkerk wereldwijd denken over het belang van de gezondheidsboodschap van hun kerk en in hoeverre zij zich in de praktijk aan de principes daarvan houden. Maar hij wilde vooral ook weten of adventisten al dan niet geloven dat het zich houden aan de gezondheidsprincipes van invloed is op hun kans om voor eeuwig te worden gered.

Het onderzoek werd in 2017 en 2018 gehouden onder een populatie van ruim 63 duizend personen in alle “divisies” van de wereldkerk. De vragenlijst werd vertaald in ongeveer zestig talen. Ruim tachtig procent van de ondervraagden gaf te kennen dat zij geloven dat de adventistische gezondheidsboodschap behoort tot de belangrijkste geloofspunten van de kerk. Veel deelnemers aan het onderzoek gaven wel toe dat zij selectief waren in het naleven van de gezondheidsprincipes, maar 91 procent gaf aan geen druppel alcohol te gebruiken en slechts drie procent bekende niet van de tabak af te kunnen blijven. De uitkomsten verschilden wel aanzienlijk per divisie, met name wat vegetarisme en veganisme betreft.

De uitkomsten zijn verrassend positief, maar bij de interpretatie ervan moet men wel bedenken dat deze vragenlijst in de meeste gevallen door kerkgangers tijdens een kerkdienst werd ingevuld. Dat wil dus zeggen dat de antwoorden vooral van actieve leden afkomstig zijn en een aanzienlijke groep niet vertegenwoordigd is. Maar wat mij bij de uitkomsten werkelijk verraste was dat zo’n 47 procent van de kerkleden volgens dit onderzoek gelooft dat het nakomen van de gezondheidsvoorschriften op de een of andere manier van invloed is op het al dan niet behouden worden. Hoe dat nu precies in elkaar zit blijft (althans voor mij) in belangrijke mate onduidelijk. Want desgevraagd zeiden zo’n 95 procent van alle ondervraagden ook dat zij geloven dat mensen worden gered door het offer van Jezus Christus.

We stuiten hier op een tegenstrijdigheid die hardnekkig het profiel van een groot deel van de Adventkerk blijft bepalen. Enerzijds zijn adventisten protestanten die staan op het reformatorische fundament van sola fide (door geloof alleen). Maar tegelijkertijd blijkt er toch ook in brede kring een moeilijk uit te roeien gedachte te bestaan dat óf wij gered worden toch ook wel afhangt van onze daden. De Adventkerk heeft in de loop van haar geschiedenis altijd moeten strijden tegen legalisme (oftewel wetticisme), werkgerechtigheid en perfectionisme. Dit onderzoek laat zien dat dit nog steeds het geval is, vooral in de niet-westerse segmenten van de kerk. Waar in Noord-Amerika slechts 4,3 procent van de kerkleden meent dat hun zaligheid deels afhangt van hun naleven van de kerkelijke gezondheidsbeginselen, en dit percentage ook in Europa vergelijkbaar laag is, denken in zuidelijk Azië en Oost-Afrika respectievelijk 80 procent en 74 procent dat dit wel degelijk van invloed is of ze al dan niet de eeuwigheid zullen beërven. De percentages van de andere divisies liggen daartussenin.

Eerlijk gezegd ben ik hiervan wel behoorlijk geschrokken. Het doet de vraag rijzen: Wat kunnen we wereldwijd (maar ook dicht bij huis) doen om deze situatie te corrigeren? Hoe kunnen we de gezondheidsprincipes zo promoten en toepassen dat ze tot zegen kunnen zijn, zonder dat het de gedachte voedt dat ons behoud niet alleen door Christus is, maar dat wij daar zelf ook een handje bij moeten helpen? Hier ligt een geweldige uitdaging als we echt een protestantse kerk willen zijn met mensen die hun heil voor honderd procent van Christus verwachten!

2 thoughts on “Verhoogt veganist-zijn je kans op eeuwig behoud?

 1. Wouter Stap

  Ik ben in de Adventkerk gekomen doordat ik al vegetariër was. Later ben ik veganist geworden. En daardoor ben ik zelfs de opleiding voor diëtist gaan doen.

  In mijn ervaring valt het aantal vegetariërs en veganisten in de kerk juist tegen. Meestal zijn het er slechts enkelen in een gemeente. Maar uiteraard zeggen de statistieken uit een onderzoek meer dan mijn ervaringen.

  De kerk zou juist veel meer aandacht mogen besteden aan de gezondheidsboodschap, vind ik! Maar wel op een positieve manier. Niet door mensen te vertellen dat ze verloren gaan als ze vlees eten, maar wel door te vertellen over de voordelen van een (volwaardige) plantaardige voeding. Niet alleen voor je gezondheid, maar ook voor dierenwelzijn, het milieu en een eerlijke voedselverdeling.

 2. Wouter Stap

  Een interessante aanvulling: daarnet las ik in een boek over de geschiedenis van het vroege christendom over verschillende groepen ‘joodse christenen’ (de Nazoreeës, Ebionieten en Elkesaieten). Zij hielden zich aan (een deel van) de joodse wetten, zoals de Sabbat. En opmerkelijk genoeg waren ze allemaal vegetariër. Adventisten zijn dus niet de enige in de christelijke geschiedenis die voor vegetarisme zijn.

  (Deze groepen hadden ook opvattingen waar adventisten het niet mee eens zouden zijn, maar de overeenkomst is interessant.)

Comments are closed.