Jezus Vinden in het boek Openbaring

Deze week ben ik weer eens intensief bezig met het boek Openbaring. De Adventgemeente Utrecht heeft een serie seminars georganiseerd over het thema: Jezus Vinden in het boek Openbaring. De spreker is dr. Steve Case, de leider van een onafhankelijke adventistische organisatie die zich voornamelijk richt op jeugd-activiteiten. Maar Steve is veelzijdig. Hij doceert ook in het DMin programma van Andrews University (Berrien Springs, VS) en daarnaast houdt hij minstens 3 of 4 keer per jaar ergens een seminar van 8 tot 10 lezingen over het laatste Bijbelboek. Deze week vindt een dergelijke lezingenserie plaats in Utrecht. Mensen kunnen de lezingen fysiek komen bijwonen in het kerkgebouw van de Adventisten in Utrecht, maar de lezingen worden ook gestreamd en zijn naderhand ook via YouTube te zien. Ik heb het materiaal dat Steve Case gebruikt in het Nederlands vertaald en ben ook ingeschakeld om de spreker simultaan te vertalen. Een flinke klus, dat kan ik de lezer van deze blog verzekeren, want de spreker houdt er een flink temp op na en elke lezing duurt minimaal anderhalf uur.

Programma’s over het boek Openbaring zijn in de Adventkerk een regelmatig onderdeel van het kerkelijk menu. Maar de aanpak van Steve Case verschilt aanzienlijk van wat je in een doorsnee “Revelation-seminar” te horen krijgt. Dat blijkt al meteen uit de titel. Het doel is om via een studie van Openbaring meer te weten te komen over Jezus Christus. Meestal willen Openbaring-seminars vooral uitleggen hoe de profetieën van dit bijbelboek in de loop van 20 eeuwen geschiedenis—-sinds de eerste komst van Christus—-in vervulling zijn gegaan en hoe de periode kort voor de wederkomst van Christus eruit zal zien. Maar Steve Case kiest een andere invalshoek. Hij vindt dat je allereerst moet proberen te begrijpen wat de Openbaring betekende voor de christenen in de eerste eeuw, toen Johannes onder inspiratie de boodschap die hij van Godswege had ontvangen opschreef en aan zeven christengemeenten in Klein-Azië stuurde. Vanuit dat vertrekpunt moet je dan proberen te ontdekken wat die boodschap voor ons persoonlijk zou kunnen betekenen, en voor de geloofsgemeenschap waarvan wij in de 21e eeuw deel uitmaken. Degenen die naar Case komen luisteren en verwachten vooral te horen over de betekenis van de griezelige beesten die in Openbaring ten tonele worden gevoerd en meer willen weten over spectaculaire voorspellingen over de eindtijd, zullen mogelijk teleurgesteld worden. Het zal de komende dagen niet gaan over de wandaden en de theologische missers van de Rooms-Katholieke Kerk en niet over de rol van Amerika in de eindtijd. Case wijst er steeds op dat de titel van het boek Openbaring heel duidelijk aangeeft wat de kern is: Het bijbelboek is volgens het eerste vers van het eerste hoofdstuk de “openbaring van Jezus Christus”. Daarbij kan het woordje “van” zowel aangeven dat deze Openbaring afkomstig is van Christus, maar heel beslist ook dat het een Openbaring is over Christus. Vandaar dat de titel van de serie lezingen van deze week is: JEZUS VINDEN IN HET BOEK OPENBARING.

Wijkt Steve Case daarmee af van de traditionele adventistische uitleg van het boek Openbaring? Ja zeker. Maar hij doet dat niet door zich af te zetten tegen die traditionele interpretatie. Hij kijkt simpelweg naar de tekst. Wat betekende die voor de mensen aan het einde van de eerste eeuw en hoe hebben die woorden zeggingskracht voor ons? En daarbij gaat het er niet om dat we vervolgens meer weten over de geschiedenis, of een gedetailleerd tijdpad voor de eindtijd kunnen uitzetten, maar om de vraag of we een nauwere band met Christus hebben gekregen.

Ik voel me bij deze benadering heel senang. In de loop van mijn werkzame leven in de Adventkerk ben ik behoorlijk opgeschoven ten aanzien van de uitleg van de boeken Daniël en Openbaring. Dat geldt overigens voor veel adventistische predikanten, zowel in Nederland als elders. Om niet te veel deining te veroorzaken doen velen er liever het zwijgen toe dan dat ze allerlei aspecten van de traditionele uitleg blijven verdedigen, die ze inmiddels achter zich hebben gelaten.

Ik heb een aantal jaren geleden eens uitgebreid gekeken naar de ontwikkelingen ten aanzien van de uitleg van Daniel en Openbaring in het adventisme. Dat resulteerde in een lezing tijdens een bijeenkomst van de Europese vereniging van Adventistische theologen in Roemenië in April 2011. Die lezing heb ik vorig jaar bewerkt tot een artikel in het theologische tijdschrift SPES CHRISTIANA (vol. 31, no. 2, blz. 5-24). Ik kwam tot de conclusie dat er zeker sprake is van een verschuiving in de uitleg van de twee bijbelboeken die vanaf het begin een bijzondere plaats hadden in het adventistisch denken en de geloofsverkondiging van de kerk. Weliswaar blijft de kerk officieel aandringen op de zgn. historische uitleg, en is die ook nog steeds terug te vinden in recente kerkelijke publicaties, maar de meeste auteurs zijn veel voorzichtiger geworden in hun directe toepassingen op historische personen en organisaties. (Helaas geldt dat niet voor diverse sprekers en organisaties aan de rand van de kerk. Hun publicaties en de power points van hun lezingen zijn onverminderd te herkennen aan afbeelden van pauselijke tiara’s en afschuwelijke veelkoppige monsters.)

Steve Case heeft een benadering gekozen waarmee ik van harte instem. Ongetwijfeld zullen sommigen echter de wenkbrauwen fronsen. Was alles wat we in het verleden over het boek Openbaring zeiden dan verkeerd? Valt er niet meer over te zeggen dan we te horen krijgen in de lezingen die deze week in Utrecht worden gehouden ? Misschien wel. Maar Jezus vinden in het boek Openbaring is het allerbelangrijkste. Ik hoop dat veel deelnemers deze week dingen zullen ontdekken in Openbaring die hen geestelijk verrijken. Dat is het doel waaraan ik ook graag mijn medewerking verleen.