Daily Archives: September 17, 2021

Heeft de kerk een onafhankelijke pers?

Het is nu bijna een week geleden dat de Mid-America Union Conference de laatste stap heeft gezet in een proces dat het mogelijk zal maken in hun gebied dat vrouwelijke predikanten worden ingezegend. Al in 2012 besloot het bestuur van die unie dat zij de “inzegening van vrouwen in het pastoraat” ondersteunde, maar het duurde nog negen jaar voordat dit principebesluit concrete vorm zou krijgen. Op 12 september j.l. stemden de afgevaardigden van het congres van de Mid-American Union met een meerderheid van 82 procent vóór de motie dat in de toekomst alle namen, ongeacht geslacht, die de conferenties aan de unie zullen voorstellen voor inzegening, in overweging zullen worden genomen.

Met dit historische besluit voegt de Mid-America Union, die de staten Colorado, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wyoming en een deel van New Mexico omvat, zich bij de Pacific Union en de Columbia Union als unies die vrouweninzegening steunen – ondanks de voortdurende tegenstand van de Generale Conferentie tegen het volledig erkennen van vrouwelijke predikanten. De unievoorzitter, die werd herkozen, steunde deze stap naar volledige gelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke predikanten krachtig. De voorzitter van de Noord-Amerikaanse Divisie, die de vergadering bijwoonde, gaf aan dat deze stemming hem voor problemen zou stellen, maar dat hij er persoonlijk achter stond!

Het valt nu te bezien wat deze nieuwe ontwikkeling zal doen met de dynamiek van het debat over de positie van vrouwen. Zal het sommige van de andere zes unies in de VS aanmoedigen om ook een soortgelijke stap te zetten? Zal het unies elders in de wereld (waaronder de Nederlandse Unie) helpen om te doen wat volgens velen al lang geleden had moeten gebeuren? Zal de “compliance” kwestie weer oplaaien tijdens de komende vergadering van het wereldbestuur van de Generale Conferentie? Of zal de voorzitter van het bestuur van de wereldkerk zich realiseren dat dit alleen nog maar meer commotie zal brengen?

De media-mensen van een van de conferenties–de Rocky Mountain Conference–rapporteerden in “real time” op hun Facebook pagina over de discussies en de uiteindelijke beslissing. Kort na de stemming werden de eerste reacties door anderen op Facebook geplaatst. Het duurde niet lang voordat de onafhankelijke Adventistische mediaorganisatie ADVENTIST TODAY het nieuws op haar website plaatste, spoedig gevolgd door de andere prominente onafhankelijke mediaorganisatie SPECTRUM. Beiden publiceerden een kort artikel waarin de feiten werden gemeld. Beide organisaties staan bekend als fervent voorstander van de inzegening van vrouwen, maar hun berichtgeving was feitelijk zonder al te jubelend en triomfantelijk te worden. Dit kan ook gezegd worden van de berichtgeving op de website van de betreffende unie. Zoals te verwachten viel, was Fulcrum7, de kritische website aan de rechterzijde van de kerk, er snel bij om het besluit van Mid-America te veroordelen als een afschuwelijke rebellie!

Echter, tot op het moment dat ik deze regels schrijf – zo’n vijf dagen later – hebben de officiële nieuwskanalen van het kerkgenootschap een oorverdovende stilte in acht genomen. Noch het Adventist News Network (ANN), noch de Adventist Review website, hebben zelfs maar melding gemaakt van het besluit van de Mid-America Union. Men kan zich afvragen waarom. . . Hebben zij misschien van bovenaf opdracht gekregen om geen ruchtbaarheid te geven aan deze ontwikkeling? Maken zij deel uit van een poging om het belang van wat een paar dagen geleden tijdens het congres in Nebraska gebeurde te bagatelliseren? Is dit de zoveelste aanwijzing dat de officiële nieuwsorganisaties van de kerk niet zonder meer kunnen rapporteren wat er gebeurt, maar selectief moeten zijn in wat zij melden en hoe zij het melden? Heeft de wereldwijde achterban in onze kerk niet het recht om te weten wat er gaande is – ook wanneer gebeurtenissen en ontwikkelingen de leiding van de kerk niet welgevallig zijn? Laten we in ieder geval dankbaar zijn dat we organisaties als Adventist Today en Spectrum hebben. Zij zijn misschien te liberaal in de ogen van veel kerkleden, maar zij houden ons tenminste op de hoogte wanneer de officiële kerkelijke media ervoor kiezen (of gedwongen worden) om te zwijgen.