Daily Archives: November 3, 2021

De klimaatconferentie en de boodschap van de drie engelen

De drie-engelen boodschap is altijd een belangrijk begrip geweest in de adventistische geloofsleer. Maar nooit eerder ben ik de term zo vaak tegengekomen als de laatste weken. De kerkelijke media staan er momenteel bol van. Ook de lezingen van de gebedsweek, die momenteel gehouden wordt, zijn eraan gewijd. Traditiegetrouw worden de inleiding van de gebedslezingen en de eerste lezing van deze speciale week geschreven door de voorzitter van de Generale Conferentie—-het overkoepelende orgaan van de wereldwijde Adventkerk. In zijn inleiding schrijft voorzitter Ted N.C. Wilson dat er nooit eerder een tijd was waarin het “met door de Heilige Geest geïnspireerde overtuigingskracht” doorgeven “van de boodschappen van de drie engelen van Openbaring 14:6-12 zo belangrijk was als nu.”

Er is daarbij echter wel een probleem, want de meeste kerkleden weten niet precies, of weten zelfs totaal niet, wat deze zes verzen uit het boek Openbaring betekenen en wat ze dus aan anderen moeten doorgeven. En ik heb me dikwijls afgevraagd hoe een paar bijbelverzen die de meeste kerkleden niet kunnen ontcijferen tot de kern van de boodschap van het adventisme kunnen behoren, zoals ons steeds weer op het hart wordt gedrukt. En waarom alles op alles moet worden gezet om aan anderen iets te vertellen dat de meesten van hen waarschijnlijk ook niet zullen begrijpen.

In een recent artikel in de Adventist Review—het officiële tijdschrift van de Adventkerk—-onderstreept redacteur Marcos Paseggi dat waarschijnlijk slechts een minderheid van de kerkleden aan anderen kan uitleggen wat de boodschappen van de drie engelen omhelzen (Let wel, dat is geen uitspraak van een blogger die mogelijk door velen als “liberaal” wordt gezien, maar van iemand die medeverantwoordelijk is voor het officiële orgaan van de kerk.). Een paar heel simpele kleinschalige onderzoekjes die ik zelf heb uitgevoerd bevestigden trouwens een reeks van wereldwijde enquêtes waaruit bleek dat de kennis van Openbaring 14:6-12 bij het merendeel van de adventisten heel beperkt is!

Een kapitaalkrachtige medegelovige schrok enorm toen hij ontdekte dat het met de kennis van de drie-engelen boodschap in de kerk heel pover gesteld is. Hij besloot dat het tijd wordt om dit probleem grondig aan te pakken. Hij heeft zich bereid verklaard de ontwikkeling van een lesprogramma te financieren dat erop gericht is om kinderen vanaf een jaar of zes (!) duidelijk te maken wat de drie-engelen-boodschap inhoudt. Dit aanbod is door de kerkelijke leiding enthousiast aanvaard.

Terwijl de gebedsweek deze week gaande is, is er een heel ander evenement dat wereldwijd de aandacht trekt, namelijk de door de Verenigde Naties georganiseerde Klimaatconferentie in het Schotse Glasgow (1-12 november). Afgevaardigden vanuit de gehele wereld zijn bijeen om (hopelijk) nieuwe en aangescherpte afspraken te maken om de opwarming van de aarde, met alle daaraan verbonden rampzalige gevolgen, te beperken tot een maximum van 1,5 tot 2 graden Celsius. Het gaat hierbij om een probleem dat zevendedags adventisten heel direct zou moeten moet aanspreken. Rentmeesterschap is voor adventisten immers een belangrijk element van hun geloof. Voor de meeste adventisten is rentmeesterschap een veel begrijpelijker en concreter onderwerp dan de drie-engelen boodschap. Een geloofsgemeenschap die God als Schepper wil eren (zie de boodschap van de eerste engel) moet dat eerst en vooral zichtbaar maken in hoe we omgaan met wat de Schepper aan onze zorg heeft toevertrouwd. Aandacht voor wat in Glasgow gaande is zou voor veel jongere (maar ook oudere) Adventgelovigen heel wat meer betekenis hebben dan voor de zoveelste keer lezingen aan te horen over de drie-engelenboodschap.