Wat is echt ‘fundamenteel’?

 

In mijn blog van vorige week beweerde ik dat heel veel dingen die wij ‘fundamenteel’ noemen dat in wezen niet echt zijn. Dat spitste ik toen toe op de 28 zgn. Fundamentele Geloofspunten van de Adventkerk. Ik stelde de vraag: hoe kunnen in vredesnaam zoveel punten allemaal ‘fundamenteel’ zijn? Bovendien zijn het niet zomaar een 28-tal korte zinnetjes, maar elk geloofspunt wordt ontwikkeld door het noemen van details, die kennelijk ook allemaal het etiket ‘fundamenteel’ dragen. Dat men het vaak zo ziet bleek wel uit de lange discussies over de ‘Fundamental Beliefs’ tijdens het recent gehouden wereldcongres. waar ongeveer een dag werd besteed aan de precieze verwoording van een aantal geloofspunten en waar de 2500-plus afgevaardigden uit de gehele wereld zelfs moesten stemmen over de volgorde waarin de ondersteunende bijbelteksten voortaan worden genoemd!

Ik beloofde een lijstje te maken van de geloofspunten voor mij persoonlijk fundamenteel zijn. Let wel: daarmee zeg ik niet dat al het andere niet waar is of volstrekt onbelangrijk zijn. Maar als ik mijn geloof, zoals dat voor mij functioneert, moet omschrijven, dan ziet dat er ongeveer als volgt uit:

Ik geloof

-       in God—drie in één: Vader, Zoon en heilige Geest.

-       dat God de schepper is van alles; dat ik zelf dus ook een schepsel ben: een voorrecht, maar ook een grote verantwoordelijkheid.

-       dat Jezus Christus naar onze wereld kwam en door zijn dood en opstanding het zondeprobleem radicaal heeft opgelost, voor de wereld en ook voor mij.

-       dat de heilige Geest mijn geweten stuurt en mij naar zijn inzicht met bepaalde gaven toerust.

-       dat de Bijbel een geïnspireerd boek is dat het verhaal van Gods omgang met de mens vertelt en mij de basisprincipes geeft voor een leven naar Gods bedoeling.

-       dat ik als mens aan de dood onderworpen ben, maar dat, wanneer ik sterf, mijn identiteit bij God bewaard blijft en hij mij eens een nieuwe start laat maken in een eeuwig bestaan.

-       dat de wereld onderhevig is aan een duivels kwaad dat boven ons mensen uitgaat en dat daarom ook een ingrijpen van hogerhand nodig is om de problemen van de wereld voor altijd op te lossen; om dat te realiseren zal Christus opnieuw naar de aarde komen en zorgen voor ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’.

-       dat ik als volgeling van Christus alleen echt leef als ik mij bewust richt naar de principes die hij heeft voorgeleefd.

-       dat ik elke week op de zevende dag de sabbat mag beleven als uniek rustpunt en rust kan vinden vanuit de rust die God geeft.

-       dat ik verantwoordelijk ben voor hoe ik omga met deze aarde; en met mijn tijd, mijn materiële middelen, mijn talenten en mijn lichaam.

-       dat ik samen met alle oprechte christenen lid mag zijn van Gods kerk.

-       dat de geloofsgemeenschap waartoe ik behoor een belangrijk aandeel heeft in de wereldwijde evangelieverkondiging en daarbij de verantwoordelijkheid heeft voor het benadrukken van een aantal belangrijke accenten.

-       dat ik door de doop bij Gods kerk mag horen en regelmatig Christus’ lijden en sterven tijdens het avondmaal mag gedenken; en geestelijke groei mag doormaken samen met anderen met wie ik mij verbonden voel.

Natuurlijk is zo’n lijstje nooit definitief. En het geldt alleen voor mij. Anderen die een poging wagen een opsomming te maken van wat ‘fundamenteel’ is in hun geloof zullen het anders verwoorden, andere punten toevoegen en bepaalde dingen wellicht weglaten.

Wat is de moraal?  Het is goed om zo af en toe stil te staan bij wat echt fundamenteel is. Het helpt om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en bijzaken niet als hoofdzaken te behandelen. Helaas gebeurt dat laatste maar al te vaak -individueel en collectief als geloofsgemeenschap.