In het jaar dat de pandemie voorbij was . . .

Ik wilde aan een nieuwe preek gaan werken en moest toen plotseling denken aan een weekopening voor de studenten en staf van de theologische faculteit van Andrews University in de herfst van 1965. Dat leverde mij de inspiratie op voor een nieuwe preek.

Ik was destijds bezig met mijn masters’ studie aan onze adventistische universiteit in de Verenigde Staten. Elke maandag was er een weekopening waarbij gewoonlijk een van de docenten de leiding had. De overdenking werd die ochtend in het najaar van 1965 gehouden door Professor Sakae Kubo, van wie ik o.a. het vak Inleiding tot het Nieuwe Testament kreeg. Hij was een van mijn favoriete docenten en ik heb altijd een enorme waardering voor hem gehouden. Hij is nu halverwege de negentig en zo af en toe heb ik nog wel eens contact met hem.

Kubo had die morgen de eerste paar verzen van Jesaja 6 als uitgangstekst gekozen. In dat hoofdstuk gaat het over de roeping van de profeet Jesaja. Jesaja schrijft later over deze ervaring: “In het sterfjaar van koning Uzzia, zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de tempel.” Kubo legde eerst uit dat het sterfjaar van de koning—het jaar 740/738 v. Chr.—een echt crisisjaar was. Uzzia had niet minder dan 32 jaar geregeerd. Hij was in staat geweest om weerstand te bieden aan de toenemende macht van Assyrië. Met de dood van de koning ontstond er een gevaarlijk machtsvacuüm, juist op het moment dat Tiglat-Pileser, de vorst van Assyrië, bezig was met een nieuwe militaire campagne in westelijke richting. In dat crisisjaar werd Jesaja op spectaculaire manier door God geroepen om zijn spreekbuis te worden. Die roeping ging gepaard met een visioen waarin God zich aan de kersverse profeet voorstelde als een machtige, heilige en genadige God. Kubo gebruikte dit als een parallel voor onze roeping als theologische studenten en toekomstige predikanten. Hij wees erop dat er van alles en nog wat gaande was in de wereld om ons heen, en dat onze planeet in veel opzichten met een constante crisis te maken had. Om onder die omstandigheden voor God te kunnen werken hadden ook wij een visioen nodig van de grootheid en genade van onze God.

Jesaja zou nooit vergeten in welk jaar hij door God werd geroepen: Het was het sterfjaar van koning Uzzia! Voor de meeste mensen zijn er ook bepaalde jaren die eruit springen—jaren met gebeurtenissen en ervaringen die we nooit zullen vergeten. Net als veel andere mensen weet ik nog precies waar ik was en wat ik deed op de dag dat President John Kennedy werd vermoord. En ik zal nooit vergeten dat ik op 11 september 2001 onderweg was van Schiphol naar Dalfsen (waar een groot congres voor predikanten zou gaan beginnen) en via de autoradio hoorde van de aanslag op de Twin Towers in New York. En ik denk dat mensen wereldwijd zich het jaar 2020 zullen blijven herinneren als het Jaar van het Corona-virus. Een hele generatie zal over tien of twintig of nog meer jaren nog steeds over dingen praten die gebeurden “in het jaar van Corona!”

Heel veel mensen over de gehele wereld zullen zich dit Coronajaar vooral blijven herinneren als het jaar waarin een geliefde stierf. Het is voor mijn vrouw en mij het jaar waarin de tweelingzus van mijn vrouw overleed. Wij zullen niet vergeten dat dit gebeurde net voordat de Corona-pandemie om zich heen begon te grijpen. Anderen zullen zich dit jaar blijven herinneren als het jaar waarin een levenspartner, een kind, een goede vriend, een dierbare collega, hen voor altijd verliet. In ons land zullen tienduizenden mensen aan het Coronajaar terugdenken als het jaar waarin mensen in hun omgeving ernstig ziek werden en waarin ten minste tienduizend mensen die hen na stonden aan het virus bezweken.

In het jaar dat koning Uzzia stierf . . . had de profeet Jesaja een visioen van God. Hij zag Gods grootheid en genade. Dat de Heer op een hoogverheven troon gezeten was, is een symbolische aanduiding van Gods almacht en majesteit. Dat vervolgens wordt verwezen naar symboliek die met de tempel te maken heeft, onderstreept Gods vergevende genade. Jesaja had dat visioen nodig in de crisissfeer waarin hij zijn profetenambt moest gaan uitoefenen.

Het jaar waarin de Corona-pandemie uitbrak is nu vrijwel te einde. Nu we aanstonds het jaar binnengaan waarin we, naar we vurig hopen, de pandemie weer onder controle zullen krijgen, hebben we, meer dan ooit, een visioen nodig van onze almachtige en genadige God om onze opdracht in wereld en kerk, en in familie en gezin, goed te kunnen vervullen.

Laat ons hopen en bidden dat we aan het einde van 2021 zullen kunnen zeggen: In het jaar dat we verlost werden van de Corona-kwelling zagen wij een visioen van de almachtige en genadige God die ons, ook in tijden van crisis, de kracht geeft die we nodig hebben.