Is een EGW coördinator in elke gemeente een goed idee?

Het door Corona twee jaar uitgestelde wereldcongres van de Adventkerk is nu geschiedenis. Als er geen onverwachte gebeurtenissen zijn, die uitstel veroorzaken, zal de volgende Generale Conferentie over drie jaar plaatsvinden. De plaats van samenkomst zal opnieuw St. Louis zijn.

Een van de opmerkelijke beslissingen van het congres van enkele weken geleden was de aanstelling van een nieuwe functionaris in alle plaatselijke gemeenten. Deze persoon krijgt tot taak om “het belang en het juiste gebruik van de geschriften van de Geest der Profetie te promoten”, in samenwerking met degene die plaatselijk verantwoordelijk is voor de promotie van publicaties. [De term “Geest der Profetie” moet in dit verband gelezen worden als “Ellen G. White.”]

Of deze vernieuwing op grote schaal zal worden geïmplementeerd is zeer de vraag. Mijn inschatting is dat er niet veel unies en conferenties zullen zijn die dit tot een belangrijke prioriteit zullen maken en dat er niet veel gemeenten zullen zijn die bij hun volgende verkiezingsronde deze nieuwe functionaris op hun lijstje van in te vullen vacatures zullen zetten. Het gevaar bestaat wel dat in heel wat gemeenten deze kwestie tot verdere polarisatie zal leiden tussen hen die vinden dat de publicaties van Ellen White meer promotie verdienen en hen die juist van mening zijn dat zij al veel te veel aandacht krijgt.

In heel veel gemeenten is het steeds moeilijker geworden om gegadigden te vinden voor alle ambten en functies. Het is een kenmerk van onze postmoderne samenleving dat mensen steeds minder geneigd zijn langdurige verplichtingen op zich te nemen. Vaak zijn de meest capabele mannen en vrouwen niet bereid om functies in de gemeente te aanvaarden. En dikwijls worden degenen die daartoe wel bereid zijn geprest om diverse verschillende functies opeen te stapelen. Het is op zijn minst merkwaardig dat de leiding van de kerk deze realiteit op plaatselijk niveau niet zwaarder laat wegen en nu weer een nieuwe functie toevoegt aan het scala van taken waarvoor een verantwoordelijke moet worden gevonden. Vooral in kleine gemeenten zal men geen gehoor (kunnen) geven aan deze aanbeveling.

Er is echter een veel belangrijker bezwaar dat dringend aandacht verdient. Momenteel ligt, wat de rol van Ellen White betreft, de nadruk vooral op het maximaal promoten en distribueren van haar boeken. Het onzalige idee om het boek “De Grote Strijd” in honderden miljoenen exemplaren wereldwijd gratis uit te delen illustreert deze tendens. Tegelijkertijd zwijgt de kerk over de vele vragen die van allerlei kanten worden gesteld over aspecten van de persoon en het werk van Ellen White, en over allerlei ernstige beschuldigingen die zijn geuit over hoe zij te werk ging. De Generale Conferentie en de Ellen G. White Estate (de instantie die het beheer heeft over de literaire nalatenschap van Ellen White) hebben nu, lijkt mij, als eerste taak om leden duidelijkheid te geven ten aanzien van allerlei zaken die in duisternis gehuld blijven en om Ellen White en haar werk te ontdoen van allerlei mythen. Ellen White speelde, met haar man en andere leiders van het eerste uur, een prominente rol in het ontstaan en in de verdere ontwikkeling van het zevende-dags adventisme. Haar werk kan een belangrijke inspiratiebron blijven, maar dat is op den duur alleen mogelijk als het verhaal van wie en wat Ellen White was en is, wordt verteld op een manier die in overeenstemming is met de historische feiten.

Helaas is er geen enkel initiatief van hogerhand om antwoord te geven op de vraagstukken rond de persoon en het werk van Ellen White, maar wordt een nieuwe actie op touw gezet die volledig voorbijgaat aan de vragen die steeds pregnanter worden.

Ik hoop dat unies en conferenties die het aanstellen van deze plaatselijke promotor van de boeken van Ellen White zullen benadrukken, in elk geval webinars of andere instructiekanalen zullen organiseren om deze coördinators toe te rusten voor hun nieuwe taak.