Daily Archives: Augustus 8, 2011

Geduld

 

Ik volg niet alleen trouw de officiële websites van de Adventkerk, nationaal en internationaal, maar ook onafhankelijke websites zoals die van (ter linkerzijde) Spectrum en Adventist Today, en (ter rechterzijde)  Educate Truth. In de afgelopen dagen heb ik serieus overwogen dat niet langer te doen, want ik ontdek dat de discussie die er momenteel gevoerd wordt mij steeds meer irriteert. En het geeft mij een onbehaaglijk gevoel over mijn kerk.

 

Zoals velen zullen weten is er een heftige discussie ontbrand over het aloude schepping versus evolutie dilemma. De belangrijkste ingrediënten voor de recente strijd (want zo mag je het gerust noemen) zijn (1) de wens van een aantal invloedrijke personen binnen de kerk om het fundamentele geloofspunt nummer 6, dat het geloof in de schepping belijdt, aan te scherpen; (2) een beschuldiging aan het adres van biologie- en theologiedocenten  aan de La Sierra Universiteit (een van de adventistische universiteiten in Noord-Amerika) dat zij bij hun colleges onbijbelse standpunten verdedigen; (3) een proces dat is aan gespannen door een paar mensen die door de La Sierra Universiteit zijn gedwongen om ontslag te nemen; en (4) een zeer vocale groep aan de rechterzijde van de kerk die het tijd vindt dat er schoon schip wordt gemaakt en de kerk duidelijk kiest voor ‘de waarheid’, zonder compromissen te sluiten, zelfs als dat betekent dat velen zullen afhaken.

 

Het is allemaal heel betreurenswaardig. En het is, zoals ik het zie, onbegrijpelijk dat de kerkelijke leiding niet méér heeft gedaan om te voorkomen dat de kwestie zo zou escaleren. Bovendien, zo lijkt het mij, zou er door alle partijen wel wat beter en terughoudender (en soms christelijker) kunnen worden gecommuniceerd.

 

Ik heb geen antwoord op alle aspecten van de controverse. Ik sta er ook te ver vanaf om alle details te kunnen beoordelen, maar ik kom steeds meer tot de conclusie dat er een probleem is dat bij dit en veel andere ‘issues’ een negatieve rol speelt, en dat is het gebrek aan geduld. Er is geduld nodig voor het bepalen en verder laten uitkristalliseren van theologische en ethische standpunten. De vroege kerk deed er een aantal eeuwen over voordat er duidelijkheid was over de naturen van Christus en er een heldere visie was op de leer van de Drie-eenheid. Onze eigen kerkgemeenschap deed er vaak tientallen jaren en soms meer dan een halve eeuw over voordat er een algemene consensus was over bepaalde leerstellingen.

 

Nu onze adventistische  geloofsgemeenschap zich weer eens in alle hevigheid geconfronteerd ziet met de vraag naar de precieze relatie tussen Bijbel en wetenschap, toegespitst op vragen rond het ‘hoe’ en ‘wanneer’ van de schepping, zijn overhaaste uitspraken uit den boze. Daarmee is niemand geholpen en het leidt slechts tot polarisatie. ‘Ja maar’, zeggen sommigen, ‘de kerk moet toch een standpunt hebben en er moet toch duidelijkheid zijn over wat we geloven!’ Ik betwijfel dat. Is het echt nodig om overal een antwoord op te hebben? En moet de kerk overal een standpunt over innemen?

 

De kerk belijdt dat God de wereld geschapen heeft en dat de Bijbel daarvan een betrouwbaar verslag geeft. Is dat niet een voldoende duidelijk standpunt? Is het erg als er nog allerlei vragen blijven waarop we voorlopig geen antwoord weten? Zouden we niet een beetje meer moeten vertrouwen op de Geest die door de kerk waait en die, als we ons daarvoor openstellen, richting geeft aan ons individuele en collectieve denken? Kunnen we dat geduld niet opbrengen?

 

Vaak wordt gedacht dat sterke leiders in staat moeten zijn om snel en doortastend knopen door te hakken. Dat is soms inderdaad nodig. Maar het getuigt ook van goed leiderschap als leiders bijdragen aan de rust en de verdraagzaamheid waarin ideeën kunnen groeien en er een open dialoog gevoerd kan worden waarbij de loyaliteiten van mensen niet onmiddellijk worden betwijfeld. Geduld is en blijft, zoals een Nederlands spreekwoord zegt, een schone zaak.